Fahim name meaning

Fahim
name meaning: Fahim \fa-him\ as a boy's name.

Similar baby names are Rahim, Ahim, Haim, Fahad, Felim, Nahum, Raham and Rahiem.

origin:
number of letters: 5. see all 5-letter names